Ledenvergadering

Ieder jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze wordt normaliter gehouden op de eerste zaterdag van april. 

De Ledenvergadering 2021 van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars

heeft online plaatsgevonden op zaterdag 3 april 2021

De agenda bestond uit:

 1. Opening    
 2. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 31 oktober 2020
 3. Verkiezing Bestuursleden: Leen Lagerwerf is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Tom Kreuning is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
 4. Bestuursmededelingen door de voorzitter
 5. Jaarverslag 2020
 6. Financieel verslag 2020
 7. Begroting 2021
 8. Verslag kascommissie
 9. Wijziging Huishoudelijk Reglement
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Vergaderstukken 2021:
Jaarverslag 2020
Verslag ALV 2020
Huishoudelijk Reglement
Huishoudelijk Reglement bijlage 1
Huishoudelijk Reglement bijlage 2
Huishoudelijk Reglement bijlage 3
Huishoudelijk Reglement bijlage 4
Huishoudelijk Reglement bijlage 5
Jaarrekening 2020 met toelichting
Begroting 2021
Verslag kascommissie 
Beleidsplan 2021-2026

De vergadering is terug te zien zijn op ons YouTube kanaal: https://youtu.be/Mcd7snXxZXs