Voorwaarden en uitkeringen

Wettelijke aansprakelijkheid

Al vanaf enkele jaren na de oprichting van het Gilde zijn alle leden verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid als de contributie op de rekening van het Gilde van Vrijwillige Molenaars bijgeschreven is. Zorg daarom voor tijdige betaling van uw contributie. De verzekering dekt schade in alle gevallen waarin een lid uit werkzaamheden als vrijwillig molenaar aansprakelijk wordt gesteld voor aan anderen toegebrachte schade. Hetzij aan die personen, hetzij aan zaken. De verzekering is van toepassing op iedere molen in Nederland, België en Duitsland waarmee u mag malen of waar u aanwezig bent. In sommige gevallen zal de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwillig werkende molenaar (dus zonder beroepsactiviteiten) schade dekken, waarvoor de molenaar aansprakelijk gesteld kan worden. 

De maximale uitkering is € 2.500.000 per gebeurtenis.
Het eigen risico bedraagt € 250.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering, is een verzekering die een vooraf bepaald bedrag uitkeert in geval van overlijden of van blijvende gehele of gedeeltelijke invaliditeit. In geval van overlijden ontvangen de nabestaanden €20.000 en in geval van invaliditeit ontvangt de verzekeringnemer een bedrag dat afhangt van de ernst van het opgelopen letsel tot een maximum van €100.000. Alle leden kunnen deze verzekering afsluiten. Voor al deze personen geldt dat de verzekering van kracht is gedurende het verblijf op en in de onmiddellijke omgeving van molens in Europa. Dit geldt dus ook tijdens excursies. Voor de goede orde; dit is GEEN arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze verzekering is verplicht voor leden-in-opleiding. De premie maakt voor hen onderdeel uit van de contributie.

Personen die op 1 januari 85 jaar of ouder zijn komen niet voor deze ongevallenverzekering in aanmerking.

WA-plus verzekering

Dit is een WA-verzekering die ook schade dekt die de leden toebrengen aan de molen en waarvoor zij aansprakelijk zijn. De WA-plus verzekering is van kracht voor elke molen in Europa waar degene die de verzekering afsluit, als vrijwilliger werkzaam is. Deze verzekering maakt onderdeel uit van de contributie.

De maximale uitkering voor schade aan de molen is €500.000 per gebeurtenis.
Het eigen risico bedraagt € 2.500 per gebeurtenis.
Het Bestuur kan van geval tot geval besluiten dat het Gilde maximaal € 2.250 eigen risico voor haar rekening neemt.

De Ongevallenverzekering kan vrijwillig via het Gilde van Vrijwillige Molenaars worden afgesloten. Deelnemen aan de verzekering doet u door betaling van de verschuldigde premie. Let op: u ontvangt geen polis of certificaat van deelname. Uw deelname aan de verzekering kunt u vinden in uw profiel op het ledengedeelte van de website.

ALLE SCHADES MOETEN BINNEN 24 UUR GEMELD WORDEN BIJ HET VERZEKERINGSSECRETARIAAT!

Verzekeringssecretariaat:
Jan Wieffer
Louis Davidsstraat 15
7558 LR Hengelo Ov
074-2774531
06-53733322