De verschillende risico's

Het malen met, of het verblijven op een molen brengt risico's voor de vrijwillige molenaar met zich mee, die zich grofweg in twee categorieën laten verdelen (met vrijwillige molenaar wordt voortaan geslaagd lid of lid in opleiding bedoeld):

  1. Door het handelen (of nalaten) van de vrijwillige molenaar wordt schade toegebracht aan een ander, aan eigendommen van een ander of aan de molen. Hiervoor kan men aansprakelijk gesteld worden. Een aansprakelijkheidsverzekering kan deze schade dekken. 
  2. De (vrijwillige) molenaar kan een ongeval krijgen dat leidt tot dood of tot gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Een ongevallenverzekering keert bij overlijden een verzekerd bedrag uit aan de nabestaanden, bij invaliditeit aan de verzekerde zelf. 

Over deze twee vormen van verzekering, waarvoor het Gilde voor haar leden (niet voor donateurs en speciaal-donateurs) contracten heeft gesloten met verzekeraars, volgt in de volgende hoofdstukken een nadere toelichting.

Is een molenaar-in-opleiding verzekerd als die zelfstandig een molen bedient?
U bent molenaar-in-opleiding (mio) en lid van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM). Dan bent u als leerling verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover derden en tegen schade aan de molen waarop u actief bent (WA-plus). Daarnaast bent u als leerling ook verplicht verzekerd tegen ongevallen.

De waarde van het getuigschrift
Zowel De Hollandsche Molen (DHM) als het Gilde van Vrijwillige Molenaars gaan ervan uit, dat een leerling eerst het getuigschrift haalt, voordat hij/zij zelfstandig op een molen gaat werken. Zie daarvoor bijvoorbeeld het model-contract vrijwillige molenaar van DHM/GVM.
Aan de andere kant bestaat er geen wettelijke verplichting voor een moleneigenaar om alleen molenaars met een getuigschrift aan te stellen. Wel heeft de moleneigenaar een zogenaamde zorgplicht voor zijn werknemers en vrijwilligers. De eigenaar moet zich ervan overtuigen, dat de vrijwilliger bekwaam is om bepaalde, gevaarlijke werkzaamheden te verrichten. Voorbeelden daarvan zijn: een heftruck besturen, een kettingzaag gebruiken of het bedienen van een molen. De eenvoudigste en vrijwel de enige certificering voor een molenaar is natuurlijk het getuigschrift van De Hollandsche Molen.

Het standpunt van het Gilde
- Het Gilde vindt het ongewenst, dat een leerling-molenaar zelfstandig een molen bedient.
- Het Gilde kan daar niet tegen optreden.
- Als de moleneigenaar niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht, kan deze niet zijn eigen aansprakelijkheid verleggen naar een leerling-molenaar. 
- De verzekering van het Gilde zal dan ook in dit soort gevallen de aansprakelijkheid van de leerling-molenaar afwijzen. De eigenaar blijft dan zelf aansprakelijk voor schade tegenover derden of aan de molen.

Het verzekeringssecretariaat is in handen van Jan Wieffer.