De verschillende risico's

Het malen met, of het verblijven op een molen brengt risico's voor de vrijwillige molenaar met zich mee, die zich grofweg in drie categorieën laten verdelen (met vrijwillige molenaar wordt voortaan geslaagd lid of lid in opleiding bedoeld):

  1. Door het handelen (of nalaten) van de vrijwillige molenaar wordt schade toegebracht aan een ander, of aan eigendommen van een ander. Hiervoor kan men aansprakelijk gesteld worden. Een aansprakelijkheidsverzekering kan deze schade dekken. 
  2. De (vrijwillige) molenaar kan een ongeval krijgen dat leidt tot dood of tot gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Een ongevallenverzekering keert bij overlijden een verzekerd bedrag uit aan de nabestaanden, bij invaliditeit aan de verzekerde zelf. 
  3. Door het handelen van de (vrijwillig) molenaar wordt schade berokkend aan de molen, waarvoor de moleneigenaar deze aansprakelijk kan stellen. Hiervoor biedt de standaard aansprakelijkheidsverzekering meestal geen uitkomst. De vrijwilligersverzekering die veel gemeenten hebben afgesloten dekt schade aan de molen in het algemeen ook niet. Via het Gilde is daarom de mogelijkheid een zogenaamde WA-plus verzekering af te sluiten. 

Over deze drie vormen van verzekering, waarvoor het Gilde voor haar leden (niet voor donateurs en speciaal-donateurs) contracten heeft gesloten met verzekeraars, volgt in de volgende hoofdstukken een nadere toelichting.

Het verzekeringssecretariaat is in handen van Jan Wieffer.