Nieuws

Bestuursmededelingen

29 juni 2021

Belangrijke bestuursmededelingen

 

Bestuursmededelingen Gilde van Vrijwillige Molenaars

Nieuw bestuurslid

Vanaf 7 juni jl. is Annemie Driessen aangetreden binnen het landelijk bestuur. Zij gaat de taken van afdelingscoördinator overnemen van Leen Lagerwerf die, na de Algemene Ledenvergadering (ALV) in april dit jaar, regulier is teruggetreden.
Op de eerstvolgende ALV zal de leden worden gevraagd met de benoeming in te stemmen. Annemie is watermolenaar op de Gennepermolen. Het bestuur is blij met haar komst.

 

Opvolging boekhouder

Andrien Muijsers was al tijdelijk boekhoudster om de financiële gang van zaken waar te nemen nadat Jan Wieffer in februari was teruggetreden. Inmiddels heeft Andrien zich bereid verklaard de komende vier jaar deze functie te willen vervullen. Het bestuur is zeer verheugd dat deze vacature voor de komende jaren weer in goede handen is.
Omdat Andrien was verkozen in de financiële kascommissie voor komend jaar, treedt zij daaruit terug. Het bestuur heeft Michiel Baltussen bereid gevonden haar plaats in de kascommissie in te nemen.

 

Opleidingsraadvergadering (OR)

De Opleidingsraadvergadering die gepland stond voor 25 september aanstaande wordt door omstandigheden een week verplaatst. De datum wordt nu zaterdag 2 oktober. De plaats wordt nader bekendgemaakt afhankelijk van Coronamaatregelen.

 

Bestuursdocumenten op website

Alle verslagen van het bestuur, ALV, OR, jaarverslagen en bestuursvergaderingen staan op de website bij bestuur. Deze worden niet meer separaat opgestuurd.
Alle informaties (lesmateriaal van vroeger), zingende stenen, rond zingende stenen en ander leesvoer staan bij ‘leesmateriaal’.
De komende tijd worden alle Gildebrieven op de website gezet.

 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Onze vereniging moet vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR. In deze wet zit een uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden en de wet gaat over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Het gaat om een professionaliseringsslag. De belangrijkste punten op een rij:

  1. Goede bestuur. De bestuurder moet zicht richten op het belang van de vereniging. Dat klinkt logisch, maar was voorheen alleen bij de NV en BV in de wet vastgelegd. Het goed bestuur houdt in: houd overzicht, voer regelgeving uit, maak afspraken met de leden, weeg risico’s af en handel transparant in het belang van de vereniging. Binnen ons bestuur is dit goed geregeld.
  2. Aansprakelijkheid van bestuursleden. De wet vereist geen nieuwe afspraken, maar als bestuurder ben je wel hoofdelijk aansprakelijk bij wanbestuur. Ook als de vereniging failliet gaat. En het betekent dat binnen het bestuur afspraken gemaakt en vastgelegd worden in notulen. Het is daarom ook dat de vereniging beschikt over een goede bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
  3. Tegenstrijdig belang. De wet bepaalt dat een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, niet mag deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming. Deze bestuurder mag over dat onderwerp dan niet meestemmen. Het bestuur zal zich hieraan houden en in de eerstvolgende statutenwijziging zal dit worden opgenomen.
  4. Afwezigheid van bestuursleden (belet of ontstentenis). De vereniging moet statutair vastleggen hoe en wie besluiten neemt als een bestuurslid tijdelijk door bijvoorbeeld ziekte afwezig is. En zeker als dat ertoe zou leiden dat niemand van het bestuur in staat is een beslissing te nemen. Binnen het bestuur is dit tot op heden goed geregeld. Wel zal in de eerstvolgende statutenwijziging dit nog een keer duidelijk worden aangegeven.
  5. Meervoudig stemrecht. Dit onderwerp speelt niet binnen onze vereniging.
  6. Toezicht. Voor de vereniging is dit niet aan de orde. Het betreft namelijk de situatie dat er een Raad van Commissarissen of een “one tier board” (toezichthouders binnen het bestuur) bestaat. Wel is het goed te realiseren hoe er binnen onze vereniging toezicht wordt gehouden. Zijn notulen van het bestuur voor de leden toegankelijk, bestaat er een begroting die jaarlijks moet worden goedgekeurd en is er een jaarlijkse controle van de jaarrekening door een kascommissie die door de leden is aangesteld. Binnen onze vereniging is dat het geval.