Verslag veiligheidsdag 10 maart 2018

17-04-2018

 

Verslag Veiligheidsdag 10 maart 2018

Locatie: La Place, De Meern, Tijd: 10.00 uur – 14.30: uur 

Hieronder volgt de verslaglegging van de veiligheidsdag maart 2018. 

Profiel veiligheidscoach

Na een brainstorm en de daarop volgende discussie is het volgende profiel voor de veiligheidscoach vastgesteld.

De Veiligheidscoach:

 • Kan zich onafhankelijk opstellen. 
 • Is laagdrempelig toegankelijk en goed aanspreekbaar voor de molenaar, de eigenaar, de collega veiligheidscoaches en de veiligheidscoördinator (hierna “het netwerk”)  van het Gilde.
 • Is bereid en in staat om in voorkomende gevallen zelfstandig contact te leggen met de molenaar, zonder dat daar een hulpvraag aan ten grondslag ligt (‘ongevraagd advies’).
 • Is van nature een netwerker die niet schroomt om van gedachten te wisselen met of om advies te vragen van het netwerk. 
 • Stelt het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem van de molenaar centraal.
 • Is bereid en in staat om de eigen praktijkgevallen, de aanpak (het advies) en het resultaat in het netwerk te bespreken.  
 • Is bereid om zich te conformeren aan de afspraken binnen het Gilde. 
 • Is binnen zijn/haar afdeling voor het afdelingsbestuur en voor de molenaar vertrouwenspersoon op het gebied veiligheid. 
 • Biedt binnen zijn/haar afdeling op verzoek ondersteuning na ernstige incidenten of ongevallen.

De Veiligheidscoach beschikt over (of is bereid zich dit eigen te maken):

 • Kennis van incident onderzoek en incident analyse
 • Kennis van veiligheids- en gezondheidsrisico´s  voor molenaar en andere betrokkenen (inclusief omgeving), en gebruikt deze kennis ondermeer bij het geven van advies over het invullen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie.   
 • Kennis en vaardigheden teneinde te oordelen en te adviseren over de kwaliteit van maatregelen. Kan hierbij adviseren over techniek, organisatie en gedrag en werkt waar nodig samen met andere deskundigen.
 • Vaardigheden om voorlichting te geven in bijvoorbeeld een jaarlijkse avondbijeenkomst van zijn afdeling. Doel van de presentatie is het vergroten van het veiligheidsbewustzijn onder molenaars.
 • Kennis (op hoofdlijnen) over wet- en regelgeving. 

De veiligheidscoach is bereid:

 • De kennis op het vakgebied bij te houden en gebruikt daartoe het netwerk als middel.
 • Deel te nemen aan de jaarlijkse veiligheidsdag van het Gilde. Het uitwisselen van kennis en ervaring en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied staan hierbij centraal. 
 • Is bereid het “veld” in te gaan.

Valbeveiliging
Over valbeveiliging is het volgende afgesproken:

 • De instructie die het Gilde met eigen instructeurs geeft, is kwalitatief goed en afdoende. De instructie die op de website te vinden is, wordt nog enigszins aangepast. Eén van de aanpassingen is bijvoorbeeld dat tijdens de instructie wordt toegevoegd dat de “leerling” niet alleen naar boven en naar beneden klimt, maar ook een emmer met wiggen meeneemt om zo een werkzaamheid op hoogte te beoefenen. Daarnaast zal een instructie voor de instructeur valbeveiliging worden toegevoegd. 
 • Indien een instructeur molenaar in het kader van de opleiding een leerling werkzaamheden in het gevlucht wil laten beoefenen zoals het wisselen van een zeil, dient de leerling gebruik te maken van Persoonlijke Bescherming Middelen (PBM) zoals een valbeveiligingsharnas en helm. Verder worden molenaars die werkzaamheden op hoogte (zoals het gevlucht) sterk geadviseerd gebruik te maken van de valbeveiliging. Ook de moleneigenaar dient zich bewust te zijn van het risico van werken op hoogte voor de molenaar. De eigenaar heeft een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. 
 • Het bestuur van het Gilde heeft twee jaar geleden alle afdelingen voorzien van twee complete sets valbeveiliging. Indien een afdeling meerdere sets wil aanschaffen dienen die dezelfde te zijn zoals verstrekt.
 • De sets dienen elke drie jaar gekeurd te worden door een gecertificeerd keurmeester. Alle sets zijn afgelopen jaar opnieuw gekeurd. Thans zijn er binnen het Gilde twee keurmeesters. Alidus Hofsteenge (Groningen) en Karel Ouendag (Zuid-Holland). De afdeling Overijssel zal ook een keurmeester aanstellen. 
 • Er is vanuit de afdeling Zeeland een verschil van inzicht over de waarde van het inzetten van intern opgeleide  instructeurs valbeveiliging. Er bestaat twijfel of de instructie die gegeven wordt door eigen instructeurs valbeveiliging kwalitatief  goed en voldoende is. Mede hierom zal het veiligheidsoverleg gevraagd worden een evaluatie uit te voeren naar de introductie van valbeveiliging en het gebruik ervan binnen het Gilde.  

 

Terugkoppeling veiligheidsoverleg

Het incidenten actieplan (concept versie 6)

De aanwezige veiligheidscoaches onderschrijven het voorliggende actieplan. De benaming van het crisisteam dient te wijzigen in “ondersteuningsteam”. De echte crisis is namelijk op het moment dat het incident of het ongeval net heeft plaatsgevonden. Dan gaat het vooral om de molenaar, de eigenaar, zo mogelijk slachtoffers, en andere betrokkenen. Het bedoelde team wordt later geïnformeerd en biedt ondersteuning op verzoek. 

In bijlage vier, het stroomschema, dient te worden toegevoegd: het informeren van de veiligheidscoach. De veiligheidscoach dient tijdig en continu op de hoogte te zijn van de stand van zaken.

Het bezoekersprotocol en de instructie voor de molenaar

De aanwezige veiligheidscoaches onderschrijven de gedragsregels voor bezoekers en de instructie voor molenaars hoe om te gaan met bezoekers. Wel is het verzoek duidelijke pictogrammen toe te voegen aan de tekst voor bezoekers. Beelden zeggen meer dan een paar regels die bezoekers moeten lezen. 

De instructie die nader ingaat op bezoekers die om gezondheidsredenen de molen beter niet kunnen betreden en de toegang tot de molen worden ontzegd, dient te worden herformuleerd in de zin van: “ik adviseer u …….”. Het blijft voor een molenaar lastig om gezondheidsrisico’s in te schatten. 

Afscherming gevlucht

De veiligheidscoaches worden verzocht per afdeling 10 foto’s in te sturen van voorbeelden uit de praktijk over het afschermen van het gevlucht. De foto’s kunnen voorbeelden zijn van hoe het wel of hoe het naar het oordeel van de veiligheidscoach juist niet moet. De foto’s opsturen naar Mark Ravesloot (secr. van het veiligheidsoverleg).

Certificering van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

In oktober/november dient de RI&E opnieuw gecertificeerd te worden. Het veiligheidsoverleg neemt daartoe de actie. De veiligheidscoaches worden gevraagd wijzigingen indien nodig aan te leveren bij Mark Ravesloot. Het verzoek is om de eventuele verschillen bij aanpassing van de bestaande RI&E zichtbaar te maken. De RI&E is inmiddels digitaal (PDF file) beschikbaar.

 

De 5 minuten van……..

De veiligheidscoaches van de afdelingen doen ieder verslag van het afgelopen jaar.

Incidentmeldingen 2017

De incidentmeldingen staan op de website onder documenten (te lezen, na het inloggen als lid). Er volgt een terugkoppeling van alle incidentmeldingen in 2017 en 2018 tot heden. 

Ten slotte

De veiligheidsdag van het Gilde zal jaarlijks terugkeren.

 

 
 

terug