Nieuwsbrief Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG ) 19 mei 2018

19-05-2018

 

De nieuwe privacy wet en het GVM

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum binnen de Europese Unie dezelfde privacyregelgeving geldt. De lidstaten hebben bevoegdheden gekregen om op nationaal niveau nadere invulling aan de Europese regels te geven. Hiertoe is in Nederland door de Tweede Kamer de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming aangenomen. De huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens komt door deze nieuwe regelgeving te vervallen.

 

De AVG (de nieuwe privacywet) maakt de regels voor het opslaan en verwerken van data veel strenger. De nieuwe wet geldt voor alle bedrijven, overheden, organisaties en verenigingen. Van multinationals tot aan de korfbalclub met drie teams, dus ook voor het Gilde van Vrijwillig Molenaars.

 

De AVG moet ervoor zorgen dat onze gegevens als consument, maar ook als burger, werknemer en vrijwilliger beter worden beschermd. Bovendien krijgen we er als individu meer en sterkere privacyrechten bij. Zo heb je onder andere het recht om persoonsgegevens, die organisaties van jou verwerken in te mogen zien (recht op inzage), aan te laten passen (recht op rectificatie) of te laten verwijderen (recht op vergetelheid). Ook kun je bezwaar maken tegen de wijze waarop ze van je gegevens gebruikmaken.

 

De invoering van de AVG zorgt er voor, dat ook voor het Gilde van Vrijwillige Molenaars aanpassingen nodig zijn in de administratieve organisatie, de afgeleide processen en de gebruikte procedures. Er moet bijvoorbeeld in kaart gebracht worden wie toegang heeft tot privacygevoelige informatie, wie iets mag doen met die gegevens en wie van hen juist niet. Er wordt immers verwacht van de (afdelings-) bestuursleden en ondersteunende functionarissen, dat zij heel zorgvuldig om gaan met alle persoonsgegevens van leden. Hiervoor zullen de afspraken met de betrokken (afdelings-) bestuurders zwart op wit vastgelegd gaan worden. Verder wordt er een document opgesteld, waarin het beleid opgenomen hoe binnen het gilde om te gaan met persoonsgegevens.

 

Het voorgaande is maar een deel van alle noodzakelijke stappen, die doorlopen moeten worden om te voldoen aan de eisen van de nieuwe privacy wetgeving. Binnen het gilde is een klein team druk bezig om dit te doen en zij worden daar bij gesteund door specialisten van de Stichting AVG voor verenigingen.

 

 
 

terug