Mededelingen bestuur november

10-12-2016

 

Opleidingsraad 5 november jl.

Het bestuur heeft met een vertegenwoordiging van de afdelingsbesturen en van de examencommissie van DHM tijdens de Opleidingsraad (OR) gesproken over verschillende onderwerpen. Een volledig verslag van deze OR is te vinden in de eerste Gildebrief van het voorjaar 2017.

Veiligheid. Daarbij is o.a. kort ingegaan op twee ernstige ongelukken waarbij een persoon in aanraking is gekomen met het gevlucht. Ook het hebben van een goede verzekering voor moleneigenaren kwam ter sprake. Ten slotte heeft het bestuur aandacht gevraagd voor het verder uitrollen van het nieuwe model-molenaarscontract. Dit contract is te vinden op onze website. Het Gilde beveelt aan over te stappen op dit nieuwe modelcontract.

Evaluatie instructeurs. In 2017 vindt de eerste evaluatie plaats. De afdelingsbesturen doen dit aan de hand van de eisen aan de instructeurs en eigen ervaring.

Herziening Basisopleiding. Deze is in het eindstadium. De teksten zijn gereed, alle hoofdstukken zijn gereviseerd. Nu volgt nog de lay-out, waarna er gedrukt kan worden. De nieuwe versie komt als download op de website. Vanaf het tweede kwartaal 2017 zal deze versie uitgerold worden. De instructeurs krijgen een nieuw exemplaar uitgereikt en uiteraard de nieuwe leerlingen. Er is afgelopen jaar erg veel werk verzet door heel veel personen. Tegelijkertijd er is ook nog steeds grote waardering voor de oorspronkelijke schrijvers. Het bestuur dankt hen allen!

Ongevallen actieplan. De leden van de OR hebben een ongevallen actieplan vastgesteld. Dit plan geeft meer sturing aan de verschillende acties en maatregelen die functionarissen, zoals leden landelijk bestuur, afdelingsbestuursleden , veiligheidscoaches en molenaars binnen het Gilde moeten nemen nadat er een ongeval bij of in een molen heeft plaatsgevonden. Het is een soort protocol voor handelen na ongeval. Vooralsnog is het een intern Gilde document, maar het is de bedoeling dit te delen met de andere molenorganisaties zoals DHM, AKG en GFM. Het protocol zal op de website worden geplaatst.

Toekomst revisie 2012-2020. Deze is unaniem vastgesteld.

Mandaat Opleidingsraad. De OR adviseert het landelijk bestuur over opleiding gerelateerde onderwerpen, waarna het bestuur besluit. Omdat er binnen de vereniging veel meer zaken spelen dan alleen opleiding gerelateerde onderwerpen en omdat het bestuur graag het advies daarover wil hebben vanuit de afdelingen is er binnen de OR overeenstemming bereikt het mandaat van de OR uit te breiden naar alle onderwerpen die de vereniging aangaan en waarover het bestuur graag advies wil hebben van de afdelingsbesturen.

Molenadviesraad. Deze adviesraad adviseert het bestuur van DHM en bestaat ondermeer uit vertegenwoordiging van de grote molenstichtingen in Nederland, een vertegenwoordiging van molenmakers, een lid uit het landelijk bestuur van het GVM en het AKG. Tijdens de raad van 4 nov jl. heeft de voorzitter van het GVM de adviesraad bijgepraat over het nieuwe model molenaarscontract. Met name was dat bedoeld om de voorzitters van de grotere molenstichtingen en daarmee de moleneigenaren hierop attent te maken.

PDF versie

 
 

terug