Mededelingen bestuur juni

03-07-2016

 

Felicitaties

Het bestuur feliciteert erelid Eric Zwijnenberg met de Zilveren Anjer 2016. Beschermvrouwe van DHM, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, reikte onlangs de onderscheiding uit in het Koninklijk Paleis Amsterdam.
De Zilveren Anjer is een door het Prins Bernhard Cultuurfonds ingestelde onderscheiding voor mensen die zich geheel onverplicht en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Eric ontving de Zilveren Anjer, vanwege zijn jarenlange, brede inzet voor het molenbehoud In Nederland. Zo was hij een van de oprichters van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en de bedenker van Nationale Molendag.

Opleidingsraad

Op 21 mei jl. is de Opleidingsraad bijeen geweest. Alle afdelingen en de examencommissie vertelden ieder in het kort over opleiding gerelateerde onderwerpen wat er goed gaat en waarover ze zich zorgen maken.
Daarnaast is er afgesproken dat er geen maximum leeftijd grens komt voor molenaars. Wel adviseert de raad dat molenaars op zekere leeftijd een gesprek hebben met hun collega molenaar(s) en/of de moleneigenaar over wat ze nog wel en niet meer kunnen en, of er is voorzien in hun opvolging.
Ook het vervolg op de cursus valbeveiliging kwam aan de orde. De raad adviseert het bestuur hiermee door te gaan. De inmiddels 30 opgeleide mensen kunnen in hun afdeling andere molenaars in het gebruik van valbeveiliging opleiden. Tevens is de zorgplicht van molenaars ten opzichte van een leerling besproken. Indien een leerling voor instructie een zeil gaat wisselen dan dient deze valbeveiliging te gebruiken en dient de instructeur daarop toe te zien. Ten slotte is het onderwerp veiligheid bezien vanuit de invalshoek aansprakelijkheid. De presentatie daarover kunt u vinden op de website onder het hoofdstuk “veiligheid” of na inloggen leden onder “documenten”.
De notulen van deze OR zullen in de Gildebrief die na de zomer uitkomt worden opgenomen.

Veiligheidsoverleg

Op 21 mei jl. zijn de veiligheidscoaches (VC’s) van alle afdelingen bijgepraat door het bestuur. Tevens kregen de VC’s de gelegenheid aan te geven hoe ze hun rol het afgelopen jaar hebben ingevuld. Naar aanleiding daarvan is van gedachten gewisseld over de rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Bezoek afdelingen

Het bestuur heeft de bezoeken aan de afdelingen afgerond. De terugkoppeling door het bestuur vindt plaats tijdens de volgende Opleidingsraad op 5 november a.s. Het bestuur is voornemens de afdelingen op regelmatige wijze te blijven bezoeken.

Modelcontract voor de molenaar

Er is in goede samenwerking met DHM een nieuw modelcontract (versie 16 mei 2016) voor de molenaar opgesteld. Hierin zijn de rechten en plichten voor de moleneigenaar en de molenaar opgenomen. Het streven is dit samen met DHM onder moleneigenaren uit te rollen. Hiervoor is de Molenadviesraad een goed forum.

(pdf versie)

 
 

terug