Kerstboodschap van het bestuur

25-12-2017

 

Beste leden van het Gilde,

In 2017 hebben we in aanwezigheid van veel leden in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem het 45-jarig bestaan gevierd van het Gilde. Een leeftijd waarop we trots mogen zijn. 

De vereniging groeit nog steeds, de belangstelling om molenaar te worden blijft bestaan. Wellicht dat de plaatsing van het ambacht wind- en watermolenaar op de internationale representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO op 7 december jl. daaraan een extra zetje kan geven.

Er is het nodige gebeurd binnen de vereniging. Ik noem een paar activiteiten. 

Nadat in 2016 beide mappen voor de Basisopleiding windmolenaar geheel zijn gereviseerd, zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering in april deze opnieuw uitgegeven. Beide mappen vormen een belangrijk naslagwerk voor molenaars in opleiding, èn voor molenaars die al lang dit ambacht uitoefenen. Als geheel maken de mappen deel uit van de historie van het Gilde. Beide mappen staan op de website. 

In het verlengde hiervan is dit jaar (opnieuw) een start gemaakt met het aanpassen van de opleiding voor watermolenaars. De opleidingsmap wordt daartoe herzien. 

Het modelcontract tussen de vrijwillige molenaar en de moleneigenaar is vernieuwd. De verbetering zit o.a. in het onderwerp veiligheid. Alle vrijwillige molenaars en moleneigenaren worden geadviseerd dit modelcontract te hanteren. Het  modelcontract is te vinden op de website.

De verzekeringen (WA(-plus) en ongevallen) zijn overgegaan naar een andere verzekeringsmaatschappij. De ongevallenverzekering is uitgebreid naar de leeftijd van 85 jaar en de dekking is ruim verhoogd. De dekking voor de WA-plus is verhoogd van € 50.000 naar € 500.000. Verder zijn de verzekeringen nu ook geldig binnen Europa. En dat alles bij een gelijkblijvende premie. Meer over verzekeringen is te vinden op de website.

De erkenning van het ambacht van molenaar door UNESCO in december is de afsluiting van een traject dat in november 2015 begon. Nu is de volgende fase begonnen. Als Gilde moeten we ervoor zorgen dat we voldoende opgeleide molenaars behouden om het ambacht te beschermen en door te geven aan onze volgende generaties. Iets dat voor ons niet nieuw is. Wel nieuw is het opzoeken van de samenwerking met andere molenverenigingen in het buitenland. 

Dat gaan we komende jaren vormgeven. En dat doen we samen met DHM, GFM, AKG, RCE en het KIEN.

De werkgroep veiligheid is doorgestart en op een nieuwe leest geschoeid. De werkgroep bestaat uit drie vaste leden en werkt in opdracht van de vier voorzitters van DHM, GFM, AKG en het GVM. Het werken met valbeveiliging is de standaard geworden. Het Gilde geeft een interne korte cursus waarin het gebruik en de theorie wordt uitgelegd. Ook kunnen enkele leden de valbeveiligingssets keuren. De PowerPointpresentatie van de cursus is te “downloaden” van onze website. Daarnaast staan tegenwoordig alle ons bekende veiligheidsincidenten (geanonimiseerd) in een Excel-bestand op onze website.

Verder zijn er de nodige wisselingen binnen het landelijk bestuur, de afdelingsbesturen en bij enkele commissies. Gelukkig willen leden zich ook daarvoor nog steeds verdienstelijk maken. We zijn blij met hen. 

Ook blij zijn we met de leden die dit jaar lid zijn geworden en de ambitie hebben om molenaar te worden. Nieuwe aanwas is nodig om de vereniging gezond te houden en voldoende molenaars voor de toekomst te hebben. En de leden die dit jaar hun getuigschrift molenaar van De Hollandsche Molen hebben verkregen, feliciteren we nogmaals van harte. De leden die in het najaar geslaagd zijn voor het proefexamen wensen we succes voor hun examen in het voorjaar. En we hopen natuurlijk dat de enkeling die is gezakt, opgaat voor een herkansing. 

Helaas is ook dit jaar niet zonder ongelukken gebleven. Kleine ongevallen met een windbord, of een molenzeil, maar ook grotere en ernstige ongevallen zelfs met dodelijke afloop. We wensen nabestaanden alle sterkte toe in het omgaan met het missen van hun geliefden. 

Het bestuur dankt alle leden voor hun vrijwillige inzet voor onze vereniging en wenst jullie een fijne Kerst en een gezond en vreugdevol 2018. 

Namens het bestuur,

Erik Kopp, vz.

 
 

terug